Korzyści

z realizacji projektu budowy źródła ciepła i energii elektrycznej zasilanego paliwem z przetworzonych odpadów komunalnych.

 

Ekologiczne:

1.       Poprawa jakości powietrza poprzez budowę źródła o najniższych możliwych normach emisyjnych.

2.       Monitorowanie zanieczyszczeń, których w ciepłowniach węglowych się nie bada np. rtęć, kadm czy dioksyny i furany.

3.       Zmniejszenie emisji rakotwórczych pyłów PM2,5 przez ograniczenie wykorzystania węgla jako paliwa.

4.       Wyeliminowanie transportu pozostałości odpadów po recyklingu poza województwo. 

5.       Zmniejszanie ilości odpadów oddawanych na składowiska, poprawa warunków sanitarnych.

6.       Wzrost efektywności wytwarzania energii - redukcja energii pierwotnej.

7.       Sprawdzona technologia.

8.       Projekt pozytywnie oceniony przez RDOŚ i Sanepid jako bezpieczny.

 

 

Ekonomiczne:

1.       Realizacja projektu bez zaangażowania finansowego miasta i bez wpływu na wieloletnią prognozę finansową.

2.       Synergia dwóch celów ciepłowniczego i odpadowego w jednym projekcie – realizacja każdego celu odrębnie oznacza wyższe koszty.

3.       Realizacja dwóch potrzeb inwestycyjnych w jednym projekcie ciepłowniczym – budowa nowego źródła oraz modernizacja Ciepłowni Kortowo.

4.       Dywersyfikacja strumienia paliwowego  do produkcji ciepła poprzez wykorzystanie lokalnego paliwa wytwarzanego z odpadów.

5.       Uniknięcie kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.

6.       Znacząco niższe koszty eksploatacji instalacji w porównaniu do źródeł na paliwa konwencjonalne.

7.       Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

8.       Stabilne ekonomicznie rozwiązanie dla lokalnego rynku odpadowego. Instalacja w Olsztynie pozwala na uniezależnienie się od koniunktury rynku zewnętrznego (np. zamykanie cementowni), która może mieć znaczny wpływ na ceny unieszkodliwiania frakcji palnej.

9.       Uniknięcie restrykcyjnych opłat za składowanie odpadów, zmniejszenie kosztów unieszkodliwienia frakcji energetycznej, unikniecie kosztów transportu odpadów na duże odległości.

 

 

Społeczne:

1.       Zabezpieczenie dostaw ciepła na okres 25 lat dla mieszkańców Olsztyna.

2.       Powstanie nowoczesnego zakładu o wysokiej efektywności wytwarzania energii, nowe źródło energii elektrycznej w regionie.

3.       Nowe miejsca pracy.

4.       Dywersyfikacja paliw– miks paliwowy wpływający na wzrost bezpieczeństwa energetycznego miasta.

5.       Racjonalizacja cen ciepła i zagospodarowania odpadów dla mieszkańców na długi okres.

6.       Pozyskanie partnera prywatnego, który posiada kompetencje i know-how w zakresie budowy i eksploatacji Instalacji oraz przejmuje na siebie ryzyka związane z budową i dostępnością.

7.       Kontrola i zarządzanie Gminy Olsztyn jako dominującego współwłaściciela spółki PPP w obszarze polityki zaopatrzenia w ciepło oraz lokalnej gospodarki odpadowej.

8.       Utrzymanie komunalnego charakteru rynku ciepłowniczego i odpadowego – cały majątek wytwórczy pozostaje w rękach Miasta po umorzeniu się udziałowców (Partnera prywatnego i PFR).

9.       Zastosowanie nowatorskiego montażu finansowego z zaangażowaniem środków Skarbu Państwa (PFR) jako alternatywa prywatyzacji.

10.   Możliwość zaangażowania lokalnych firm budowlanych w okresie budowy Instalacji.

11.   Projekt może być traktowany jako wzorcowy w zakresie rozwiązań technicznych jak i sposobu finansowania inwestycji.

facebook