Paliwo

Nowa instalacja wyposażona będzie w blok energetyczny przystosowany do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego w wysokosprawnej kogeneracji, który zajmie podstawę systemu ciepłowniczego, a więc produkować będzie ciepło i energię elektryczną z jednakową mocą praktycznie cały rok, z wyjątkiem przerw remontowo – serwisowych.
 
 
Przykładowy schemat instalacji do spalania paliwa odpadowego
 
 
 
 
Na działce przy ul. Lubelskiej zlokalizowana zostanie ponadto kotłownia szczytowa gazowo – olejowa, która pracować będzie w okresach największego zapotrzebowania systemu na ciepło, gdy temperatury zewnętrzne spadają poniżej /-/20 st. C.
 
Na podstawie wykonanych analiz planowana moc nowej instalacji wyniesie ok. 100 MWt oraz ok. 12 MWe.
 
Dostępna ilość i jakość frakcji palnej odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim może pokryć zapotrzebowanie podstawy systemu ciepłowniczego w Olsztynie. Dlatego planowana jest budowa instalacji, która wykorzysta ilość frakcji palnej odpadów z całego województwa. W przypadku, gdyby wykorzystanie paliwa odpadowego ograniczone było jedynie do instalacji ZGOK w Olsztynie, konieczne byłoby współspalanie go z innym paliwem (np. biomasą), co wpłynęłoby na pogorszenie efektywności inwestycji, ze względu na fakt kosztów pozyskania innego paliwa i spalania go w instalacji dedykowanej do spalania odpadów.
 
Frakcja energetyczna odpadów komunalnych nie jest ograniczona zakazem migrowania poza region, jak to ma miejsce w odniesieniu do odpadów zmieszanych. W przypadku wystąpienia sytuacji niedoborów paliwa odpadowego, możliwa będzie realizacja dostaw spoza regionu. Jednakże w celu wyeliminowania takiego ryzyka, planowane jest zawarcie długoletnich umów na dostawę frakcji energetycznej odpadów komunalnych z poszczególnymi producentami w województwie w celu zagwarantowania strumienia dla spalarni, a z drugiej strony zapewnienia możliwości unieszkodliwienia odpadów dla RIPOK-ów.
Nie przewiduje się natomiast spalania odpadów zmieszanych w projektowanej instalacji.
 
Wybór technologii spalania paliwa odpadowego był przedmiotem dialogu konkurencyjnego prowadzonego z Partnerami Prywatnymi. Obecnie dostępne są dwie najczęściej wykorzystywane w Europie i na świecie technologie, to jest spalanie w kotłach rusztowych i fluidalnych. W przypadku kotłów rusztowych, spalenie paliwa odpadowego będzie mogło się odbywać praktycznie w takiej postaci, w jakiej zostanie dostarczone na teren zakładu. Natomiast w przypadku zastosowania kotłów fluidalnych, konieczne będzie jeszcze dodatkowe przygotowanie paliwa odpadowego przed jego spaleniem w instalacji. 
 
 
 
 
 

 

facebook