Kalendarium projektu oraz postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia usług do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

2020

31 stycznia. Komisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie budowy ekociepłowni w Olsztynie kwotą 40 mln euro. Inwestycja, którą zrealizuje firma Dobra Energia dla Olsztyna, ma być wykonana w ciągu 36 miesięcy. Prace ruszą na przełomie marca i kwietnia. 

Więcej na ten temat

2019

28 listopada. Spółka MPEC podpisała umowę z firmą Dobra Energia dla Olsztyna na realizację projektu w ramach, którego powstanie m.in. instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nowa elektrociepłownia, która ma powstać przy ulicy Lubelskiej, pokryje około 30 procent zapotrzebowania miasta w ciepło.

Projekt nowej elektrociepłowni to odpowiedź na problemy Olsztyna. Już wkrótce obecny partner prywatny – Michelin - przestanie dostarczać ciepło niemal połowie miasta. Stąd konieczność wybudowania nowego źródła ciepła. Firma Dobra Energia dla Olsztyna, która została wyłoniona w drodze procedury konkurencyjnej, będzie odpowiedzialna za wybudowanie instalacji oraz przez 25 lat będzie zarządzała obiektem.

Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie nie tylko dla Olsztyna, ale również całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur. Przyczyni się również do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska.

Projekt pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do 100 tys. ton rocznie. Dzięki realizacji tego projektu Spółka Dobra Energia dla Olsztyna będzie w stanie zaabsorbować co najmniej 173 mln dotacji z Unii Europejskie, a w trakcie trwania inwestycji zostanie stworzonych do 500 nowych miejsc pracy. 

Więcej na ten temat

 
17 czerwca. Firma Dobra Energia dla Olsztyna wybuduje w stolicy Warmii i Mazur instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego – Michelin Polska z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie domknie ona system zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim – informuje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

W marcu 2018 r. został wszczęty przetarg na wybór partnera, który ma wybudować instalację termiczną wraz z kotłownią szczytową, sfinansować nakłady inwestycyjne i zarządzać całym majątkiem przez okres 25 lat.

Postępowanie poprzedzone było dialogiem technicznym, w którym udział wzięły 34 podmioty i prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego – informuje Konrad Nowak, prezes MPEC. Oznacza to, że każdy zainteresowany podmiot lub grupa podmiotów mogły złożyć ofertę bez żadnych wcześniejszych prekwalifikacji - uzupełnia Konrad Nowak.

16 kwietnia, zgodnie z wyznaczonym terminem, wpłynęły 3 oferty, które badane były przez Komisję Przetargową. Ostatecznie wybrana została oferta firmy „Dobra Energia dla Olsztyna” (dawniej Dovecot Sp. z o.o.).

Po spełnieniu wszystkich formalności wymaganych prawem, kolejnym krokiem zbliżającym do realizacji elektrociepłowni będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pomiędzy MPEC Sp. z o.o. a wybranym wykonawcą. Po zawarciu umowy wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę, że w ramach obecnego postępowania Spółka MPEC nie wnosi aportem swojego majątku. Oznacza to, że struktura majątkowa MPEC pozostaje bez zmian.

Przyjęcie  takiego modelu, pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka budowy nowego źródła oraz zarządzania nim i finansowania na partnera prywatnego. MPEC jednak wciąż będzie miał uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji oraz warunków sprzedaży energii elektrycznej, a także innych wynikających z ustawy i umowy PPP. W tej formule cała odpowiedzialność finansowa za realizację „nowego źródła” spada na partnera prywatnego.

Więcej na ten temat

 
18 kwietnia. Ponad 60 mln zł więcej przyznała olsztyńskiemu projektowi odpadowemu Komisja UE. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie właśnie otrzymało potwierdzenie wsparcia finansowego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w wysokości 233 mln zł. Stolica Warmii i Mazur stoi w przededniu budowy wysokowydajnej instalacji kogeneracji o wysokiej sprawności energetycznej. Jest to kolejna ITPO w Polsce, która w procesie przetwarzania odpadów komunalnych będzie produkowała energię cieplną i elektryczną. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła wsparcie w wysokości 54 mln EUR dla olsztyńskiego projektu.

KE w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, zatwierdziła polskie plany wsparcia budowy wysokowydajnej elektrociepłowni wytwarzającej energię z odpadów, zlokalizowanej w Olsztynie. Beneficjentem przyznanych środków finansowych jest spółka komunalna - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Projekt zostanie zrealizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy MPEC, a partnerem prywatnym, wybranym przez beneficjenta w drodze procedury konkurencyjnej. Ponadto Komisja ustaliła, że udzielona pomoc przyczyni się do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska. Istotne jest to, że kogeneracja zwiększa efektywność energetyczną poprzez recykling ciepła z wytwarzania energii elektrycznej do innych zastosowań. W olsztyńskim przypadku do publicznego ogrzewania komunalnego, z korzyścią dla środowiska naturalnego. Nowa instalacja przyczyni się również do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach poprzez spalenie około 100.000 ton odpadów, które są obecnie składowane na wysypiskach.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy ITPO. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty o wartości:  od 3.522.466.569,77 PLN  do 4.988.306.470,88 PLN.

 

 
17 kwietnia. W przetargu na wybór partnera prywatnego budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w formule PPP, wpłynęły 3 oferty.
Oferta niemieckiej spółki INTEC ENERGIES GmbH musiała zostać odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ. Ceny pozostałych ofert kształtują się na poziomie od 3.522.466.569,77 PLN do 4.988.306.470,88 PLN brutto. Komisja Przetargowa przystąpi teraz do prac związanych z oceną pozostałych ofert. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria, jak okres budowy ITPO, limit odpowiedzialności za utratę dotacji unijnej i dyspozycyjność ITPO. Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie dla miasta i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna i zagospodarowanie odpadów pochodzenia komunalnego, domykając system gospodarki odpadami komunalnymi w całym regionie Warmii i Mazur. Przyczyni się również do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska.

2018

1 października. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po analizie i szczegółowym badaniu uwarunkowań społecznych i środowiskowych powstania nowej Elektrociepłowni zasilanej paliwem RDF, pozytywnie zaopiniował olsztyński projekt. Oznacza to, że podmiot realizujący inwestycję będzie mógł skorzystać z atrakcyjnego finansowania udzielonego przez EBOR. EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona w 1989 roku. Promuje rozwój w państwach urzeczywistniających zasady demokracji oraz gospodarki rynkowej celem przyspieszenia niezbędnych zmian strukturalnych. Angażując się w działania, EBOR szczegółowo bada aspekty społeczne i środowiskowe projektów.

2 marca. MPEC w procesie zamówień publicznych ogłasza postępowanie dotyczące "Zagospodarowania frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji." 
Przedmiotem postępowania jest wybór Partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na zagospodarowaniu odpadów poprzez termiczne przekształcenie frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, wraz z odzyskiem energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Odzyskana energia zostanie wykorzystana m.in. dla zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna.

2 marca. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinasowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27 lutego. -Nie będzie wspólnej spółki w ramach PPP Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie z partnerem prywatnym. Ciepłownia Kortowo pozostanie dalej w całości w zasobach komunalnych – poinformował Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna podczas konferencji 27 lutego 2018. - To kluczowe założenie kontynuacji modelu organizacyjnego i finansowego planowanego przedsięwzięcia - dodaje prezydent.
- Ze względu na rezygnację z powołania wspólnej spółki PPP MPEC z partnerem prywatnym, zrezygnowaliśmy z wydzielenia ciepłowni Kortowo i wniesienia jej aportem do nowej spółki. Jednocześnie otrzymaliśmy z NFOŚiGW pozytywną decyzję o wsparciu projektu w formie dotacji - informuje Konrad Nowak, Prezes Spółki MPEC. W ramach planowanej inwestycji nadal priorytetem będzie zapewnienie dostaw ciepła mieszkańcom Olsztyna w perspektywie, co najmniej kolejnych 30 lat. Drugi cel to zapewnienie termicznego przekształcenia frakcji palnej z odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Trzeci priorytet to uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

2017

5 października. Mimo unieważnienia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie zaniechaliśmy realizacji tego przedsięwzięcia. Wybudowanie nowego źródła ciepła w Olsztynie, które uzupełni moce wytwórcze systemu po wycofaniu się koncernu Michelin z realizacji dostaw ciepła na potrzeby komunalne, jest koniecznością, aby zabezpieczyć mieszkańców Olsztyna w ciepło. W tym celu, jeszcze przed wszczęciem formalnej procedury przetargowej, zdecydowalismy się na przeprowadzenie dialogu technicznego. Dialog techniczny jest procedurą przewidzianą w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, która  przeprowadzana jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w celu uzyskania informacji od potencjalnych wykonawców, doradców i innych podmiotów zainteresowanych w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków przyszłej umowy.

4 września. W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”, którego celem było - między innymi, zaprojektowanie i wybudowanie nowej elektrociepłowni opalanej paliwem wytwarzanym z odpadów komunalnych oraz operowanie i serwisowanie tej instalacji, wpłynęła jedna ważna oferta, którą złożyła koreańska firma POSCO. Wartość uzyskanej oferty przewyższa znacząco kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia. W tej sytuacji MPEC zdecydował o unieważnieniu postępowania.  

W dniu 31 lipca 2017 r. w ramach toczącego się postępowania pn. „Wybór Partnera Prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie” wpłynęła jedna oferta. Oferta jest badana i oceniana przez Komisję Przetargową. Przypominamy, że postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 listopada 2012 r. i miało na celu zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie przez okres 25 lat. Projekt zakładał wykorzystanie paliwa alternatywnego wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz opcjonalnie z pozostałych zakładów na terenie województwa. Projekt zakładał wybudowanie nowej elektrociepłowni oraz zmodernizowanie Ciepłowni Kortowo oraz zarządzanie infrastrukturą wytwórczą przez okres 25 lat. 

20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Spółki MPEC odbyły się warsztaty informacyjne, mające na celu przekazanie rzetelnej, szczegółowej wiedzy na temat realizowanego projektu budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym, pochodzącym z frakcji palnej odpadów komunalnych. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 lutego 2017 r. przekazał informację, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

2016

30 grudnia 2016 r. - MPEC w Olsztynie złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych. Spółka ubiega się tym samym o dotację w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

28 grudnia 2016 r. - Radni Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego przyjęli wojewódzki plan gospodarki odpadami na lata 2016-2022. Plan obok szeregu działań służących min. zwiększeniu selektywnej zbiórki odpadów, zakłada również budowę w Olsztynie instalacji termicznego przekształacania frakcji palnej odpadów komunalnych

28 listopada 2016 r. - pozytywna opinia Ministerstwa Środowiska odnośnie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, w którym ujęta została planowana przez MPEC instalacja termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych.

15 kwietnia 2016 r. – zakończenie dialogu konkurencyjnego. W ramach postępowania odbyło się osiem rund dialogu konkurencyjnego oraz kilkanaście spotkań roboczych z Partnerami Prywatnymi. Zakończenie prac nad ostatecznym kształtem dokumentacji dla Projektu planowane jest na koniec maja br., a zaproszenie Wykonawców do składania ofert wystosowane zostanie z początkiem czerwca.

8 kwietnia 2016 r. -  podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Siedliskach k./Ełku, dotyczącego dostaw paliwa wtórnego, pochodzącego z odpadów komunalnych do projektowanej elektrociepłowni.

31 marca 2016 r. - podpisanie umowy z firmą ENERGA o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowej Instalacji. Umowa gwarantuje dostarczanie energii elektrycznej dla zakładu przy ul. Lubelskiej oraz odbiór energii wyprodukowanej przez elektrociepłownię.

22 marca 2016 r. -  podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC oraz Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna", dotyczącego dostaw paliwa wtórnego, pochodzącego z odpadów komunalnych do projektowanej elektrociepłowni.

29 lutego 2016 – wydanie „Ostateczna” dla Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

25 lutego 2016 r. – podpisanie umowy z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie nowej Instalacji do sieci gazowniczej. Dzięki tej umowie możliwe będzie dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby kotłowni szczytowej oraz jako paliwa rozpałkowego dla projektowanej elektrociepłowni.

 

2015 

30 grudnia 2015 r. - rozstrzygnięcie plebiscytu na wybór koncepcji architektonicznej nowej elektrociepłowni. Uczestnicy plebiscytu wybrali projekt przygotowany przez Biuro Architektoniczne Maciej Powązka.

22 grudnia 2015 r. - wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanego przez MPEC przedsięwzięcia.

4-20 grudnia 2015 r. -  plebiscyt na wybór jednej z 3 koncepcji architektonicznych, przygotowanych przez olsztyńskie biura.

12 listopada 2015 r. - wydanie opinii sanitarnej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla instalacji.

22 października 2015 r. - uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego w  ZGOK Olsztyn.

28 sierpnia 2015 r. - Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr IX/228/15 w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami na lata 2011-2016.

25 sierpnia 2015 r. - postanowienie RDOŚ do wniosku o wydanie decyzji oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przekształcania odpadów komunalnych, zapewniającej odzysk energii i dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

25 sierpnia 2015 r . - podpisanie tzw. porozumienia horyzontalnego między MPEC a ZGOK - największym dostawcą paliwa do projektowanej Ekociepłowni Olsztyn.

27 kwietnia 2015 r. – spotkanie grupy roboczej w sprawie prac nad sporządzeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami do roku 2020. 

15 kwietnia 2015 r. – prezentacja Projektu MPEC w IV edycji międzynarodowego Forum of Biomass & Waste w Krakowie. 

27 marca 2015 r. – spotkanie MPEC i przedstawicieli dostawców paliwa alternatywnego z terenu województwa w sprawie omówienia stanu zaawansowania prac nad projektem oraz szczegółów dotyczących kontraktacji paliwa dla planowanej instalacji. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
11 luty 2015 r. - zakończenie VIII rundy negocjacji z kandydatami na partnera prywatnego. W trakcie szeregu spotkań w 2013, 2014 oraz 2015 roku omówione zostały wszystkie aspekty realizacji projektu oraz funkcjonowania przyszłej spółki PPP.
 
luty 2015 r. - pierwsze prace związane z przygotowaniem powierzchni działki przy ulicy Lubelskiej pod budowę obiektów spalarni; geologiczno-techniczne badania terenu.

2 lutego 2015 r. - spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – przedstawienie najistotniejszych założeń projektu oraz stanu zaawansowania prac, analiza możliwości pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania.

 

2014

14 listopada 2014 r. - podpisanie przez Ministra Infrastruktury oraz Zarząd Województwa Kontraktu terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wskazującego projekt budowy nowego źródła jako przedsięwzięcie priorytetowe. Jednakże w dokumencie nie wskazano przedsięwzięcia w ramach finansowania projektów kluczowych województwa. Oznacza to konieczność ubiegania się o wsparcie pomocowe dla projektu w trybie konkursowym.
 
6 listopada 2014 r. - prezentacja projektu budowy spalarni frakcji palnej odpadów komunalnych w Olsztynie na X Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie.
 
5 listopada 2014 r. - prezentacja projektu budowy spalarni frakcji palnej odpadów komunalnych w Olsztynie na XI Międzynarodowej Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów - od planów do realizacji" w Bydgoszczy.
 
31 lipca 2014 r. - prezentacja projektu EC podczas 68. Forum "Energia - Efekt - Środowisko", połączonego z 19. Spotkaniem Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami", z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusza Ostapiuka, w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW. 
 
23 lipca 2014 r. - prezentacja projektu EC na konferencji „Uwarunkowania wykorzystania formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach funduszy unijnych 2014-2020” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
12 czerwca 2014 r. -  prezentacja Projektu EC na seminarium "PPP - kryteria sukcesu w realizacji projektów inwestycyjnych", zorganizowanego w Warszawie.
 
5 czerwca 2014 r. - prezentacja pt. "Założenia formuły PPP związane z budową nowej EC działającej w wysokosprawnej kogeneracji w Olsztynie" na konferencji "Kogeneracja - perspektywy rozwoju inwestycji" w  Warszawie (organizator Progress Group).
 
3 czerwca 2014 r. - ogłoszenie postępowania pn. "Dostawa paliwa alternatywnego do spalarni Elektrociepłowni Olsztyn".
 
28 maja 2014 r. - uchwała Rady Miasta Olsztyna nr LIII/866/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu "Dzielnica przemysłowa - Wschód 4" gdzie planowana jest budowa nowej elektrociepłowni Olsztyn.
 
19 maja 2014 r. - zapoznanie władz miasta ze Studium Wykonalności Projektu EC, prezentacja w siedzibie MPEC.
 
9-10 kwietnia 2014 r. - promocja Projektu EC na I Konferencji pn. "Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie" organizowanej w Łodzi przez czasopismo "Nowa Energia".
 
9 kwietnia 2014 r. - prezentacja Projektu EC przez ministra Pawła Tamborskiego w trakcie X konferencji dla samorządów, organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
2 kwietnia 2014 r. - prezentacja zaawansowania prac prowadzonych w ramach postępowania na wybór partenera prywatnego członkom Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa.
 
28 marca 2014 r. - zakończenie piątej rundy dialogu konkurencyjnego. Spotkania dotyczyły przede wszystkim kwestii finansowania przedsięwzięcia budowy nowej elektrociepłowni dla Olsztyna.
 
19 marca 2014 r. - prezentacja projektu EC Olsztyn w ramach konferencji informacyjnej „Sposób zagospodarowania odpadów w postaci paliwa alternatywnego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego” organizowanej przez Marszałka Województwa.
 
20 lutego 2014 r. - zakończenie czwartej rundy dialogu konkurencyjnego. Spotkania poświęcone były wyłącznie kwestiom wypracowania docelowego rozwiązania technicznego dla Olsztyna.
 
4 lutego 2014 r. – podpisanie w Warszawie przez Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. porozumienia w sprawie wsparcia realizacji projektu budowy nowej elektrociepłowni oraz modernizacji Ciepłowni Kortowo; konferencja prasowa.
 
29 stycznia 2014 r. – przyjęcie przez olsztyńskich radnych na XLIX sesji Rady Miasta oświadczenia, zawierającego stanowisko w sprawie zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna, przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego, pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych.
 
14 stycznia 2014 r. – spotkanie w JASPERS w Warszawie. Prezentacja projektu w kontekście możliwości ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania.
 

2013

31 grudnia  2013 r. – prezentacja projektu w obecności Marszałka Województwa pod kątem poparcia dla koncepcji wykorzystania paliwa alternatywnego z całego województwa.
 
16 grudnia 2013 r. – 20 stycznia 2014 r. - badania rynku instytucji finansowych dostarczających finansowanie kapitałowe.
 
20 listopada 2013 r. – spotkanie przedstawicielami Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych w siedzibie MPEC. Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy w zakresie dostaw paliwa alternatywnego do nowej elektrociepłowni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
19 listopada 2013 r. - spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – prezentacja projektu oraz rozpoznanie możliwości finansowania projektu ze środków krajowych w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych.
 
5 listopada – 20 grudnia 2013 r. - spotkania z Radnymi Miejskimi w celu przedstawienia aktualnego stanu prac nad projektem, jego głównych założeń oraz rozwiązań organizacyjno – biznesowych wypracowanych z partnerami prywatnymi na obecnym etapie dialogu konkurencyjnego.
 
8 października 2013 r. – debata w Polskiej Agencji Prasowej na temat Programu Polskich Inwestycji Rozwojowych. Udział Prezesa MPEC Konrada Nowaka.
 
2 października 2013 r. – spotkanie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, prezentacja Projektu.
 
27 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskich Sieci Energetycznych SA. w Warszawie dotyczące przyłączenia nowej elektrociepłowni do sieci elektroenergetycznej.
 
27 września 2013 r. – spotkanie robocze w siedzibie PIR w Warszawie: prace analityczne.
 
26 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie ZGOK producentów paliwa alternatywnego w regionie, zainteresowanych jego utylizacją w nowej elektrociepłowni.
 
19 września 2013 r.– zawarcie umowy z firmą S Partner, która będzie doradzać organizacjom społecznym MPEC.
 
19 września - października 2013 r. – spotkania informacyjne z bankami: PKO BP, PEKAO SA, BZ WBK, EBRD (European Bank of Reconstruction and Development), Intensa Saopaolo, Espirito Santo Investment Bank.
 
17 września 2013 r. – spotkanie w siedzibie MPEC z przedstawicielami Banku BRE w celu zaprezentowania Projektu i zainteresowania finansowaniem.
 
12 września 2013 r. – spotkanie z Europejskim Bankiem inwestycyjnym w siedzibie MPEC w Olsztynie, kontynuacja rozmów o Projekcie, poznanie możliwości i warunków finansowania.
 
10 września 2013 r. – zawarcie umowy z doradcą do spraw technicznych, firmą Ramboll Polska Sp. z o.o.
 
3 września – 1 października 2013 r. – II runda dialogu, opracowanie modelu przedsięwzięcia, sposobu finansowania inwestycji, podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami.
 
28 sierpnia 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskich Inwestycji Rozwojowych w Warszawie w celu zainteresowania Projektem i przedstawienia możliwości udziału PIR w Projekcie.
 
26 lipca 2013 r. - list intencyjny Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym wyrażone zostało zainteresowanie Projektem oraz deklaracja możliwości objęcia przez BGK lidera konsorcjum finansującego przedsięwzięcie.
 
18 czerwca – 2 lipca 2013 r.- I runda dialogu konkurencyjnego, spotkania informacyjne, prezentacja podmiotów uczestniczących w postępowaniu, zapoznanie partnerów prywatnych z przesłankami Projektu, jego ideą oraz oczekiwaniami strony publicznej.
 
12 czerwca 2013 r. – wizyta w siedzibie Europejskiego Banku Rozwoju w Warszawie w celu przedstawienie informacji o Projekcie.
 
5 czerwca 2013 r. – wznowienie współpracy z kancelarią BWW Banasik Woźniak i Wspólnicy, która będzie odpowiedzialna za stronę prawną postępowania.
 
14 maja 2013 r. – wybór 5 podmiotów, które uczestniczyć będą w postępowaniu PPP.
 
8 maja 2013 r. – spotkanie informacyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu zainteresowania Projektem.
 

2012

 
30 listopada 2012 r. – ogłoszenie postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia usług do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
facebook