Partnerstwo Publiczno - Prywatne w projekcie MPEC

 

27 listopada 2012, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Spółki MPEC, Piotr Grzymowicz, podpisał uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do przeprowadzenia postępowania na "Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, w trybie dialogu konkurencyjnego w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na dostawie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie wraz z zaprojektowaniem i budową Elektrociepłowni i zarządzaniem Infrastrukturą wytwórczą, a także wytwarzaniu oraz sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz termicznym unieszkodliwianiu paliwa alternatywnego powstałego w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych. Odbiorcą ciepła będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie, które dostarczać będzie ciepło do obiektów, podłączonych do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

Z wybranym w wyniku postępowania partnerem prywatnym, MPEC Sp. z o.o. podpisze umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzone jest na podstawie Ustawy PPP, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.

Planowane jest powołanie Spółki PPP. Będzie ona odpowiedzialna za budowę, zarządzanie, utrzymanie i eksploatację infrastruktury wytwórczej, w której skład będzie wchodzić Elektrociepłownia oraz Ciepłownia Kortowo. Do Spółki celowej partner prywatny jako kapitał własny, wniesie środki finansowe w wysokości od 20% do 40% wartości nakładów inwestycyjnych na budowę Elektrociepłowni. Pozostałe środki finansowe, niezbędne do wybudowania Elektrociepłowni pochodzić będą z kredytu lub innych instrumentów finansowych. Zobowiązania zaciągnięte zostaną przez Spółkę PPP, natomiast gwarantem wykonania zaciągniętych zobowiązań będzie podmiot prywatny.

Spółka MPEC planuje wnieść do przedsięwzięcia wkład własny w postaci składników majątkowych, przy czym wniesienie to nastąpi w formie wkładu niepieniężnego do Spółki celowej w dwóch etapach:

 • po zawarciu umowy Spółki PPP: nieruchomość, na której ma powstać Elektrociepłownia,
 • po zakończeniu budowy Elektrociepłowni – zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. Ciepłownię Kortowo.

W ramach Przedsięwzięcia strona prywatna zobowiązana będzie do podjęcia wszelkich czynności, umożliwiających Spółce PPP pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania Elektrociepłowni, pochodzących z kredytów, pożyczek lub innych instrumentów finansowych. W razie potrzeby partner prywatny udzieli Spółce PPP niezbędnych zabezpieczeń koniecznych do uzyskania środków finansowych lub samodzielnie zapewni finansowanie. Zarządzanie, utrzymanie, eksploatacja oraz modernizacja Infrastruktury wytwórczej, tj. Elektrociepłowni i Ciepłowni Kortowo, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z prawem jej funkcjonowania należeć będzie do Spółki PPP.

W ramach prowadzonego w toku niniejszego postępowania dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi wykonawcami zostanie określona m.in. technologia produkcji energii, zakres robót budowlanych, parametry oraz cechy Elektrociepłowni.

Ostateczny zakres przedmiotu zamówienia zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która zostanie przekazana przez Spółkę MPEC wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Czas trwania zamówienia - nie więcej niż 360 miesięcy, w tym:

 • budowa Elektrociepłowni - nie więcej niż 60 miesięcy;
 • zarządzanie Infrastrukturą wytwórczą, prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu oraz sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz termicznym unieszkodliwianiu paliwa alternatywnego powstałego w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych - nie więcej niż 300 miesięcy.

Ostateczny termin, na jaki zostanie zawarta Umowa PPP, będzie wynikiem przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

W skład komisji przetargowej wchodzą pracownicy Spółki, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds.Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej, przedstawiciel ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie oraz doradcy zewnętrzni. Przewodniczącym komisji jest Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o.

 
Kryteria udzielenia zamówienia wraz z ich wagą:
 1. Efektywność realizacji Przedsięwzięcia – cena ciepła wyrażona formułą cenową - 60%
 2. Udział zamawiającego w Zarządzie Spółki PP - 10%
 3. Udział zamawiającego w Radzie Nadzorczej Spółki - 10%
 4. Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - 15%
 5. Gwarancja zatrudnienia części załogi Zamawiającego, według stanu osobowego wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej - 5%

 

Wszystkie szczegóły przetargu na stronie BIP:  www.bip.mpec.olsztyn.pl

 

Aktualnie w dialogu konkurencyjnym bierze udział pięciu podmiotów, wybranych przez Komisję Przetargową Spółki MPEC:
 
 1. POSCO Enginering & Construction Co. Ltd. 
 2. Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial S.A. 
 3. Konsorcjum: NDI S.A., NDI Hotel Management Sp. z o.o., Besix Group S.A. 
 4. Strabag Sp. z o.o. 
 5. Konsorcjum: Dalkia Term S.A., Dalkia Poznań S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. 
facebook