Ekociepłownia - korzyść dla środowiska

Nowa elektrociepłownia wraz z instalacją termicznego unieszkodliwiania frakcji energetycznej odpadów komunalnych funkcjonować będzie w oparciu o najnowocześniejsze technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, które umożliwiają budowę tego rodzaju zakładów nawet w centrach miast. Odpowiednie parametry procesu spalania, kontrolowana jakość paliwa oraz najnowocześniejsze technologie oczyszczania spalin skutkować będą praktycznie bezemisyjnym działaniem instalacji.

 
Odległość terenów zabudowy mieszkaniowej i terenów chronionych od zakładu powoduje, że ryzyko konieczności zastosowania dodatkowych, w stosunku do standardowych, rozwiązań ograniczających hałas jest niewielkie. Teren inwestycji znajduje się w obszarze przemysłowym, gdzie nie występują tereny prawnie chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody. Znaczne odległości od terenów chronionych powodują, że obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na te tereny.
 
Z uwagi na różnych dostawców – ZGOK Olsztyn i pozostałe RIPOKi, paliwo wytworzone z odpadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, może mieć różne parametry i stopień przetworzenia, nadal pozostając odpadem zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach. Tym samym dla instalacji w Olsztynie obowiązywać będą takie same restrykcyjne przepisy, jak dla spalarni odpadów zmieszanych.
 
Zgodnie z Raportem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego w 2012 roku, rozdział „Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego”, nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących wartości kryterialnych w powietrzu, poza zawartością benzo(a)pirenu w pyle PM10. Przekroczenia stężeń benzo(a)pirenów nie powinny mieć wpływu na pracę planowanej elektrociepłowni ani na pracę istniejącej Ciepłowni Kortowo. Tym bardziej, że realizacja inwestycji łączy się z równolegle z zastąpieniem źródła emisji, jakim jest Elektrociepłownia Michelin, nowoczesnym źródłem spełniającym wysokie wymagania wynikające z dyrektywy IED.
Standardy emisyjne określone dla instalacji spalania odpadów są na tyle zaostrzone w stosunku do wymagań dla jednostek spalających paliwa konwencjonalne, że wpływ spalarni na jakość powietrza jest zazwyczaj znikomy.
 
Podczas spalania paliwa odpadowego powstaną następujące strumienie odpadów:
  • żużle w przypadku technologii rusztowej/ popiół denny dla technologii fluidalnej;
  • popioły lotne, pyły z kotłów;
  • odpady stałe z oczyszczania spalin.
Żużle czy popioły denne są odpadami innymi niż niebezpieczne, a w krajach eksploatujących instalacje spalania odpadów, żużle wykorzystywane są najczęściej na składowiskach odpadów jako materiał do rekultywacji. 
 
W zależności od wyboru technologii powstaną następujące odpady paleniskowe:
  • z kotła rusztowego: żużel paleniskowy, popiół lotny i inne produkty oczyszczania spalin;
  • z kotła fluidalnego: popiół denny, popiół z cyklonu, popiół lotny z filtra oraz inne produkty oczyszczania spalin.
Ilość powstałych odpadów paleniskowych zależy od morfologii spalanych odpadów, natomiast udziały popiołu lotnego i żużla/popiołu dennego w całkowitej masie odpadów paleniskowych zależą od konstrukcji paleniska.
Przewiduje się stabilizację lub zestalanie odpadów niebezpiecznych tak, aby po przetworzeniu stanowiły one odpad inny niż niebezpieczny. 
 
 
facebook