Położenie

Instalacja termicznego przekształcania paliwa odpadowego, powstanie na działce przy ul. Lubelskiej, dla której został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten jest ograniczony torami kolejowymi od zachodu, drogą dojazdową do Centrum Logistycznego Michelin Polska od wschodu, Centrum Logistycznym Michelin Polska od południa i obwodnica Olsztyna od północy. 
 
 
Głównymi kryteriami wyboru miejsca były:
  • zminimalizowanie potencjalnego wpływu na środowisko,
  • uniknięcie uciążliwości dla życia ludzi,
  • możliwości techniczne podłączenia do sieci energetycznych oraz koszty takich przyłączeń.
Wybrano lokalizację, która jest zdecydowanie najbardziej optymalna biorąc pod uwagę wszystkie powyższe względy. Jest to teren przemysłowy, położony na samej granicy miasta, z dostępem do obwodnicy, oddzielony od dzielnic mieszkalnych rozległym terenem fabryki opon. Jednocześnie możliwe jest tu, choć nadal bardzo kosztowne, podłączenie do odległej o ponad 2 km miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci energetycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w bezpośredniej bliskości znajduje się instalacja ZGOK, w której powstaje paliwo alternatywne. Pozwoli to na redukcję kosztów transportu, zmniejszy też jego uciążliwość.
 
Przy analizie położenia instalacji brano również pod uwagę kierunek najczęściej wiejących wiatrów, które w tym przypadku będą kierowały spaliny z komina poza teren miasta. Projektowane urządzenia do oczyszczania spalin muszą spełnić najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe, w związku z tym emisja z instalacji będzie zasadniczo niższa i poddana bardziej rygorystycznej kontroli niż procesy spalania węgla w ciepłowni miejskiej czy elektrociepłowni Michelin, gdzie paliwem jest węgiel kamienny. W kontekście wymagań środowiskowych będzie to najmniej emisyjne źródło, produkujące niezbędne dla miasta ciepło i energię elektryczną.
 
 

 

facebook