Aktualności

  • Trzy oferty na budowę ITPO w Olsztynie

    dodano: 2019-04-17 18:41:00

    W przetargu na wybór partnera prywatnego budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w formule PPP, wpłynęły 3 oferty.

    Oferta niemieckiej spółki INTEC ENERGIES GmbH musiała zostać odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ. Ceny pozostałych ofert kształtują się na poziomie od 3.522.466.569,77 PLN do 4.988.306.470,88 PLN brutto. Komisja Przetargowa przystąpi teraz do prac związanych z oceną pozostałych ofert. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria, jak okres budowy ITPO, limit odpowiedzialności za utratę dotacji unijnej i dyspozycyjność ITPO.

    Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie dla miasta i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja zapewni dostawy ciepła dla mieszkańców Olsztyna i zagospodarowanie odpadów pochodzenia komunalnego, domykając system gospodarki odpadami komunalnymi w całym regionie Warmii i Mazur. Przyczyni się również do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska.

facebook